تبلیغات
♫ احساسی ♫
این منم

 یـکــے از ↲ قــابـلـیــتـام ↱ ایـنـه کـه

 طــورے مـیـــتونـــم کــســے رو

【 فــرامــوش】کــــنـــم ●●●

 کــــه انـــگار از اولـــشم نــبــوده

 یـنــے ✧ دیــوونــه ✧ ایــن اخلـاقـمـم