...


ماندن...


به پایِ کسی کـه دوستَش داری...


قَشنگترین ، اسارت زندگی است...!"اما اگه خودش بخواد"