هی
بعضی وقتا هست،

که دوست داری یکی کنارت باشه،

محکم بغلت کنها

بذاره اشک بریزی تا سبک بشی

بعد آروم تو گوشت بگه:

دیوونه چته؟!

من که باهاتم..