مواظب خودت باش





کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته…

  بـیشتر از ایـنکه بـگه

دوستـت دارم …

مـیگه مـواظب خـودت بـاش