تبلیغات
♫ احساسی ♫
بعضیاکاش بعضیا یکم فقط یکم

درک داشتن فهم داشتن

میفهمیدن با بعضی از حرفاشون

قلب ادمو اتیش میزنن

با بعضی از حرفاشون

قلبتو پاره پاره مکنن

اما حیف که نمیدونن

"حیف"