:(
میگن اونی که بیشتر از همه میخنده

اونی که بیشتر از همه شاده

اونی که بیشتر همه شیطونه

.....بیشتر  از همه  هم غم داره.....

:(