خیانت2

چندین شعر زیبا درباره خیانت

 

من به یادت بودم اما تو بی احساس
به منو احساسم تو خیانت کردی باز
یادم از یادت رفت بی صدا قلبم مرد
من شدم تنها تر خاطراتت رو غم برد
بی هوس عاشق بود این دل بیچارم
از هوس تو رفتی من هنوز بیمارم
بی خداحافظ بود رفتنت از پیشم
دور میشی و من بی صداتر میشم
به تو مدیونم من عشقو یادم دادی
عاشقت بودم من تو به بادم دادی
.

خدا لعنتت کنه